CKiB

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej bip.ckib.osieczna.pl

Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-11-26.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1.Część zamieszczonych na stronie plików nie jest dostępnych cyfrowo.

2.Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej (skan).

3.Opublikowane grafiki nie posiadają opisu alternatywnego.

Powody wyłączenia:

1.Niektóre dokumenty powstały przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2.Niektóre dokumenty pochodzą z różnych źródeł lub zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, przez co ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Schulz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 885 775 155. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej znajduje się przy ulicy Krzywińskiej 4, 64-113 Osieczna. Budynek jest parterowy, ze względu na nowoczesną architekturę posiada częściowe udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przystanek autobusowy znajduje się w obrębie 1 km. Przy budynku CKiB położony jest duży, ogólnodostępny parking dla interesantów z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Dojście do obiektu jest pozbawione barier, brak stopni, progów przed wejściem głównym. Szerokości oraz nawierzchnia ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku nie stanowi barier dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim – brak stopni, w przejściach do pomieszczeń brak progów. Do pokoi administracyjnych takich, jak sekretariat, prowadzi korytarz o szerokości 145 cm. Na terenie obiektu wyznaczono toaletę przystosowaną do osób z niepełnosprawnością, która znajduje się przy wejściu głównym. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej planuje zakup pętli indukcyjnych w niedalekiej przyszłości. Podmiot umożliwia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Korytaż budynku CKIB Osieczna

Toaleta

Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)]

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

 

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z instrukcją obsługi naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

Menu przedmiotowe:

Po lewej stronie nagłówka znajduje się logo ogólnopolskiej strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej jako bezpośrednie przejście do serwisu.


Po prawej stronie nagłówka znajduje się logo CDN jako bezpośrednie przejście do strony internetowej Centrum.
W celu wyświetlenia odpowiednich informacji znajdujących się w naszym biuletynie należy skorzystać z menu przedmiotowego znajdującego się po lewej stronie ekranu. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami. Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnionymi informacjami. Aby przejść do wskazywanej strony należy przycisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji.
Stopka strony

Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka zawierająca następujące informacje:
a) adres, telefon, e-mail redakcji BIP
b) informacje o dacie ostatniej aktualizacji i ilości osób, które odwiedziły serwis
 

 

Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej
ul. Krzywińska 4, 64-113 Osieczna
tel. 885 775 155

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

BS w Poniecu O/Osieczna
Nr konta
28 8682 0004 2600 8383 2000 0010

Dyrektor CKiB w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 8.00 – 16.00

CKiB w Osiecznej – Biblioteka w Osiecznej
ul. Krzywińska 4
tel. 885 775 255

Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej