Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej bip.ckib.osieczna.pl

Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-11-26.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1.Część zamieszczonych na stronie plików nie jest dostępnych cyfrowo.

2.Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej (skan).

3.Opublikowane grafiki nie posiadają opisu alternatywnego.

Powody wyłączenia:

1.Niektóre dokumenty powstały przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2.Niektóre dokumenty pochodzą z różnych źródeł lub zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, przez co ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Schulz, dyrektorckib@osieczna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 885 775 155. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej znajduje się przy ulicy Krzywińskiej 4, 64-113 Osieczna. Budynek jest parterowy, ze względu na nowoczesną architekturę posiada częściowe udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przystanek autobusowy znajduje się w obrębie 1 km. Przy budynku CKiB położony jest duży, ogólnodostępny parking dla interesantów z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Dojście do obiektu jest pozbawione barier, brak stopni, progów przed wejściem głównym. Szerokości oraz nawierzchnia ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku nie stanowi barier dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim – brak stopni, w przejściach do pomieszczeń brak progów. Do pokoi administracyjnych takich, jak sekretariat, prowadzi korytarz o szerokości 145 cm. Na terenie obiektu wyznaczono toaletę przystosowaną do osób z niepełnosprawnością, która znajduje się przy wejściu głównym. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej planuje zakup pętli indukcyjnych w niedalekiej przyszłości. Podmiot umożliwia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 

 

TytułTypRozmiarDataDodał
Raport o stanie dostepnosci GUS (raport-o-stanie-dostepnosci-GUS.pdf)pdf 65.52 KiB 2024.03.12 08:36Krzysztof Rusin
Wniosek o zapewnienie dostępności informacyno komunikacyjnej (Wniosek-o-zapewnienie-dostępności-informacyno-komunikacyjnej.docx)word 17.02 KiB 2024.03.12 08:36Krzysztof Rusin
Raport dostępnosci pdf (raport-dostępnosci-pdf.pdf)pdf 112.35 KiB 2024.03.12 08:36Krzysztof Rusin
Raport o dostepnosci GUS (raport-o-dostepnosci-GUS.pdf)pdf 112.35 KiB 2024.03.12 08:36Krzysztof Rusin
Wpis przypisany do: Strona Główna
OpisOsobaData
Wprowadził informacjęKrzysztof Rusin
Wytworzył informacjęMarta Łuczak
Ostatnio modyfikował Krzysztof Rusin
Opis zmianDataModyfikowałPodgląd treści
Zmiana2024.03.12 08:40Krzysztof Rusin35091
Zmiana2024.03.12 08:39Krzysztof Rusin35088